FoGuangShan Monastery HuizhongSi

Religious
2014
Xitun, Taichung

Language