Xinyi Police Office, Banqiao

Public Buildings
2003
Banqiao, New Taipei

Language