Chiang Kai-Shek & Chiang Ching-Kuos’ Cemetery Construction Project

Public Buildings
2006
Neihu, Taipei

Language